Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD

I. Obecná pravidla

Ubytování hostů v rodinném domě, Vrchlického 83, 76824 Hulín,

provozovatel Jiří Král

je poskytováno na základě dle §717/1   Občanského zákoníku .
Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně  nebo ústně vždy na dobu určitou.

Součástí uzavřené smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb. Ubytovací řád a ceník služeb jsou platné ke dni uzavření ubytovací smlouvy  nebo vstupem do pokoje, zapsáním do ubytovací knihy, jsou tedy pro hosta i pro provozovatele závazné.

II. Příjezd a odjezd hosta

 • Host má právo být ubytován na přechodnou dobu, která je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta. Doba ubytování je zaznamenána v Ubytovací knize. Může být prodloužena se souhlasem provozovatele a poskytovatele ubytovacích služeb zápisem v Ubytovací knize.
 • Host je povinen při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, bez předložení dokladu nemůže být ubytován.
 • Host je oprávněn ubytovat se první den pobytu od 16 hodin,( pokud není dohodnuto jinak) a uvolnit pokoj do 9 hod následujícího dne či v den, kdy končí pronájem pokoje, pokud není dohodnuto  jinak.
 • Host obdrží 2 ks klíčů, při ztrátě klíčů uhradí 6000,- Kč – zámečnické práce, výroba bezpečnostních  klíčů   35 ks
 • Při prvním příchodu do pokoje je host povinen zkontrolovat, že je pokoj bez závad. Zjištěné závady je povinen neprodleně hlásit provozovateli.
 • Za pronájem pokoje  je host povinen zaplatit předem nebo v den nástupu dohodnutou cenu ( ústní dohoda,  písemná forma – email, platná ubytovací smlouva)  a nebo nejpozději v den  ukončení ubytování při předání pokoje. Pokud nejsou ceny upraveny písemnou smlouvou nebo poskytnutá sleva za ubytování není  uhrazena v den nástupu či nejpozději v den ukončení ubytování,  je účtováno podle aktuálního platného ceníku ubytovatele, který je zveřejněn na internetových stránkách ubytovatele nebo je vyvěšen v ubytovacích prostorech.
 • Vždy je vycházeno z reálně uzavřené objednávky. Pokud objednatel služeb si pronajme  kapacitu apartmánů a tuto v celém rozsahu nevyužije, hradí plnou výši , která je uvedena v objednávce. Sleva může být poskytnuta za neobsazení pokojů, ale je to na základě svobodné vůle provozovatele. ( pokud si koupíte letenku neletíte, také vám nevrátí peníze, taktéž je to pokud si pronajmete vozidlo na měsíc a 3 dny nebudete jezdit, hradíte za  celý měsíc )

III. Práva a povinnosti hostů

 • Host je povinen vždy zamknout svůj pokoj, jakmile jej opouští a hlavní vstupní dveře . Ubytovatel neodpovídá za ztrátu věcí hosta, pokud pokoj a budova nebyla řádně uzamčena. Host odpovídá za škodu na zařízení pokoje, pokud došlo k jeho ztrátě či poškození v případě, že pokoj nebyl hostem řádně uzamčen.
 • Host je povinen vždy zamknout hlavní vchod do budovy, pokud přichází nebo odchází z budovy.
 • Host a nebo nájemce ( může být jedna osoba) odpovídá za poškození ubytovacích prostor a na strojích či ostatních venkovních prostor které využívá a jsou součástí ubytování a těchto využívá.
 •  
 • Nájemce ubytovacích prostor je po ukončení ubytování povinen osobně PŘEDAT provozovateli ubytování pronajaté pokoje a příslušenství bez závad ubytování a to i v případě předčasného ukončení
 • V případě poškození, uhradí vyčíslenou adekvátní škodu, případně uhradí opravu, kterou by provedla jiná firma na základě objednávky provozovatele ubytování.
 • tě či poškození v případě, že hlavní vchod nebyl hostem řádně uzamčen.
 • Host odpovídá za poškození či ztrátu vybavení pokoje, ke které došlo v průběhu jeho pobytu.
 • Do ubytovacích prostor je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Je zakázáno vnášet do budovy psychotropní či omamné látky.
 • Ve všech prostorách objektu je zakázáno kouření a rozdělávání ohně.
 • Děti mladší 10 let mají pohyb po ubytovacího objektu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Samostatně ubytovaný host musí být starší 18 let.
 • Hosté nejsou oprávněni vodit do penzionu neubytované osoby, přijímat na pokojích návštěvy, umožnit komukoli vstup do penzionu, či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat na svém pokoji.
 • Psi a jiná zvířata mohou být s hostem v penzionu po předchozí dohodě s ubytovatelem. Host odpovídá za veškeré škody, které zvíře spáchá. Host je povinen mít zvíře vždy řádně zabezpečeného. Host není oprávněn ponechat psa bez dozoru na pokoji.
 • Na pokojích jsou povoleny pouze tyto elektrické spotřebiče hostů: vysoušeče vlasů, holící strojky, nabíječky elektrických spotřebičů, notebooky, přenosné DVD přehrávače, radiopřijímače.
 • Zcela zakázáno je používání vlastní elektrické spotřebiče, které produkují teplo (tj. např. žehličky, kulmy, varné konvice, ponorné ohřívače atd.). Ostatní spotřebiče mohou být hostem použity pouze po výslovném předchozím schválení pracovníkem penzionu.
 • Je zakázáno si ručně prát na pokojích
 • Hosté mohou využívat wi-fi pokrytí internetovým signálem, a to bezplatně. Je zakázáno využívat wi-fi pokrytí penzionu k nezákonným aktivitám na internetu (tj. např. stahování filmů) nebo k rizikovým aktivitám (např. stahování podezřelých souborů, prohlížení pornografie, rozesílání spamů).

Provoz ubytování

 1. Hosté mají právo na výměnu ručníků 1x týdně, pokud není dohodnuto, že budou mít vlastní
 2. Noční klid platí od 21:30 do 6:30 hodin.
 3. V případě nepřítomnosti pracovníků penzionu je možné je zastihnout na telefonu
 4. 777 678913
 5. Provozovatelem ubytování a odpovědnou osobou je:

Jiří Král, Vrchlického 83, 76824 Hulín nebo zastupující osoba

Odpovědnost a sankce

Při závažném porušení povinností hosta může ubytovatel ukončit pobyt hosta předčasně. Host je pak povinen pokoj a penzion neprodleně opustit.

 • Host odpovídá za škodu vzniklou ubytovateli dle tohoto ubytovacího řádu a občanského zákoníku.
 • Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo odcizení.
 • Host je povinen chovat se tak, aby nedocházelo ke škodě na věcech ubytovatele, ostatních hostů a na zařízení penzionu.
 • Ubytovatel vynakládá maximální úsilí, aby zabezpečil ochranu věcí a zdraví ubytovaných hostů. Proto žádá všechny hosty, aby jakékoli vady, poškození či rizika bezodkladně hlásili provozovateli ubytovacích prostor.
 • Host při ukončení ubytování předá klíče a pokoj ubytovateli. Pokud takto neučiní, případná poškození vybavení pokoje jdou na vrub hosta.
 • Tento ubytovací řád je platný od 15.10.2019 do odvolání.
 • Je součástí ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a hostem a je tedy pro hosty závazný a nabývá právní moci úhradou prvního poplatku za ubytování nebo  zapsáním do ubytovací knihy.

V Hulíně  15.10.2019

Ubytování v soukromí v rod. domě Vrchlického 83, 768 24 Hulín
Provozovatel: Jiří král, bytem tamtéž.

§ 754

(1) Ze smlouvy o ubytování vznikne objednateli právo, aby mu ubytovatel poskytl přechodné ubytování na dobu dohodnutou nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném (hotely, noclehárny, ubytovny a jiná zařízení).
(2) Za ubytování a služby s ním spojené je objednatel povinen zaplatit ubytovateli cenu ve lhůtách stanovených ubytovacími řády.

§ 755

Ubytovaný má právo užívat jen ty prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, t. j. apartmán – pokoj, společná chodba, botník. Ostatní prostory jsou soukromé, neveřejné.

§ 756

Ubytovatel je povinen odevzdat ubytovanému prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

§ 757

Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a plnění s ubytováním spojené řádně; v těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu ubytovatele provádět žádné podstatné změny.

§ 759

(1) Ubytovaný může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby; újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je ubytovaný povinen nahradit, pouze nemohl-li ubytovatel újmě zabránit.
(2) Ubytovatel může od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby odstoupit, jestliže ubytovaný v ubytovacím zařízení i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy.

Ubytování hosta

Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hostů.

 • Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host pracovníku recepce nebo pověřenému pracovníkovi ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zapsán do knihy hostů, v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii a vyžádán jeho podpis.
 • Host obdrží svazek dvou klíčů
 • Host je povinen pokoj uvolnit do 10.00 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.
 • Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu ubytovací zařízení, pokud má volný pokoj, nabídnout i jiný než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • V pokoji nemůže host přijímat návštěvy . .
 • Kontakt na provozovatele je umožněn na telefonním čísle   777678913
 • Cenové podmínky a ubytovací služby započítané v cenách
 • V cenách dle ceníku služeb poskytovaných v penzionu je započítáno užívání pokoje
 • Za ubytování je host povinen zaplatit v souladu s platným ceníkem či dohodnutou částkou vždy v den nástupu pokud není dohodnuto jinak Vždy písemně.

Práva a povinnosti ubytovaných hostů

 • Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
 • V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů a pod.).
 • Host je povinen při odchodu, zhasnout světla a klíč odevzdat osobně či na určeném místě.
 • V době od 22.00 hod. do 6.30 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

Závěrečná ustanovení

 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.
 • Stížnosti hostů a případné návrhy a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá provozovatel ubytování.
 • Ubytovací řád je pro všechny ubytované hosty veřejně přístupný, je vyvěšen v objektu na viditelném místě a je na každém pokoji ve skříni na šaty.
 • Ubytovací řád nabývá účinnosti dne 15.10.2012